Żory, 1 września 2013r.

 

1. Organizatorem I edycji konkursu Ogólnopolski konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych Masters Tournament – Discover Canada 2014”jest I Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Żorach oraz Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ, pod patronatem Prezydenta Miasta Żory, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Ambasady Kanadyjskiej w Polsce.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

3. Konkurs składa się z trzech etapów

  • Etap I – Zawody szkolne
  • Etap II – Półfinał
  • Etap III– Finał

Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w III etapie konkursu.

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

I ETAP

1.       Pierwszy etap konkursu to zawody szkolne. Stanowią one etap kwalifikacyjny, którego zadaniem jest wyłonienie 40 uczniów do etapu II.

2. Zawody szkolne polegają na udzieleniu przez każdego z uczniów odpowiedzi na 120 pytań testowych zamkniętych i otwartych, z zakresu znajomości języka angielskiego oraz szeroko rozumianej wiedzy o Kanadzie.

3. Prace uczniów poprawiają nauczyciele powołani do Szkolnej Komisji Konkursu zgodnie z załączonym kluczem odpowiedzi. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu przesyła wyniki pocztą elektroniczną na adres : mtdcanada2014@gmail.com oraz poprawione prace (w celu weryfikacji) na adres:

ZSO Żory ul. Powstańców 6, 44- 240 Żory, woj.śląskie

w terminie podanym w terminarzu.

4.      Zawody szkolne odbywają się w określonych dniu i o określonej godzinie. Informacje w terminarzu konkursu. Czas pracy z arkuszem trwa 90 min.

5.      Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć udziału w konkursie, powołuje Szkolną Komisję Konkursu, której przewodniczy nauczyciel – zwany dalej Przewodniczącym Szkolnej Komisji Konkursu, nadzoruje poprawny przebieg konkursu.

6.      Uczestników konkursu należy zgłosić rejestrując się na stronie konkursu www.mt-oka.pl zgodnie z terminarzem.

7. Testy konkursowe wraz z kluczem odpowiedzi i instrukcją dla Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursu zostaną przesłane do szkół pocztą elektroniczną, zgodnie z terminarzem.

8.        Za kontakt Szkolnej Komisji Konkursu z Organizatorem odpowiada wyłącznie Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu. Organizator komunikuje się z uczniami i nauczycielami za pośrednictwem: poczty elektronicznej oraz telefonu

9. Pełna lista osób zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu zostanie rozesłana na adresy szkół uczestniczących w konkursie oraz zamieszczona na stronie internetowej www.mt-oka.pl

 

 

II ETAP (PÓŁFINAŁ)

Drugi etap odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych,ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu.

Do drugiego etapu konkursu przechodzi 40 uczestników, którzy w pierwszym etapie otrzymają największą liczbę punktów. Jeśli kilku lub kilkunastu uczestników otrzyma tę samą, graniczną liczbę punktów, wszystkie te osoby zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.

Przebieg -Półfinału

  1. Uczestniczy piszą test składający się z pytań otwartych (czas pracy z arkuszem 1 godzina)

  2. Uczestnicy piszą krótką pracę pisemną na jeden z wybranych, ogłoszonych wcześniej tematów. Praca powinna zawierać 600 słów, czas przeznaczony na tę część to 2 godziny.

 

 

III ETAP (FINAŁ)

Do trzeciego etapu przechodzi maksymalnie 15 uczestników, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów w II etapie. Finał odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach. W obecności przedstawiciela Ambasady Kanadyjskiej, Prezydenta Miasta Żory, przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz sponsorów i publiczności

Przebieg finału

Finał będzie się składał z dwóch części:

  1. 10 minutowej prezentacji multimedialnej na podany temat

  2. Odpowiedzi na zadane przez Komisje pytania.

W skład Komisji konkursowej będą wchodzili pracownicy naukowi Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciele I Liceum im. Karola Miarki w Żorach, przedstawiciele władz miejskich Żor, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Ambasady Kanadyjskiej.

Lista tematów do rozmowy z Komisją zostanie ogłoszona w styczniu.

W razie otrzymania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów w III etapie, dodatkowo pod uwagę będą brane wyniki osiągnięte w I i II etapie.

W celu wyłonienia zwycięzcy komisja może też przeprowadzić dodatkową rozmowę z uczestnikami, którzy otrzymają identyczną liczbę punktów.

NAGRODY

 1. Laureaci otrzymują następujące nagrody:

I miejsce– nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł oraz indeks na Filologię Angielską UŚ (Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych)

II miejsce– nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł oraz indeks na Filologię Angielską UŚ (Instytut Języka Angielskiego)

III miejsce– nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł

Wszyscy finaliści otrzymują nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez wydawnictwa Express Publishing oraz Macmillan.