REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O KANADZIE – DISCOVER CANADA 2020

 

 1. Organizatorem VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada 2020 jest I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 2. Uniwersytet Śląski odpowiada za merytoryczną stronę Konkursu.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Konkurs składa się z trzech etapów:
 • Etap I – Zawody szkolne
 • Etap II – Półfinał
 • Etap III – Finał
 1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w III etapie konkursu.
 2. Laureaci poprzednich edycji Konkursu nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach.
 3. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu (zasady rejestracji, przebieg poszczególnych etapów, kontakt do organizatorów, zakresy materiału z tematyki kanadyjskiej, terminarz, wyniki, patroni, sponsorzy itp.) znajdują się na stronie mt-oka.pli są na bieżąco aktualizowane.
 4. Uczestnicy i ich opiekunowie przyjeżdżają na półfinał i finał Konkursu na własny koszt.
 5. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnicy przyjmują do wiadomości postanowienia regulaminu konkursu, wyrażają na nie zgodę i zobowiązują się do: przestrzegania regulaminu i terminarza konkursu oraz informowania Organizatora o wszelkich sprawach wyjątkowych związanych z ich udziałem w Konkursie – zwłaszcza o nagłych wypadkach lub zastrzeżeniach. Jednocześnie przystąpienie do konkursu i podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez organizatorów dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia, rozstrzygnięcia, dokumentacji i rozliczenia konkursu. Wiąże się również z wyrażeniem zgody na wykonanie zdjęć i/lub nagranie filmu z wręczenia nagród oraz opublikowanie tych zdjęć/filmu na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu.

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

I ETAP

 1. Pierwszy etap konkursu to zawody szkolne. Stanowią one etap kwalifikacyjny, którego zadaniem jest wyłonienie 70 uczniów do etapu II.
 2. Zawody szkolne polegają na udzieleniu przez każdego z uczniów odpowiedzi na 110  pytań testowych zamkniętych i otwartych, z zakresu znajomości języka angielskiego (50 pytań) oraz szeroko rozumianej wiedzy o Kanadzie (60 pytań). Zakres materiału z tematyki kanadyjskiej podany jest na stronie internetowej konkursu.
 3. Prace uczniów poprawiają nauczyciele powołani do Szkolnej Komisji Konkursu zgodnie z załączonym kluczem odpowiedzi. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu przesyła wyniki poprzez założone wcześniej przy rejestracji konto na stronie konkursu mt-oka.pl (zgodnie z załączonym wzorem protokołu) oraz poprawione prace (w celu weryfikacji) wraz z podpisanym i opatrzonym pieczątką szkoły protokołem na adres: ZS1 Żory ul. Powstańców 6, 44- 240 Żory, woj.śląskie w terminie podanym w terminarzu i zgodnie z instrukcją.
 4. Zawody szkolne odbywają się w określonym dniu i o określonej godzinie. Informacje w terminarzu konkursu. Czas pracy z arkuszem trwa 90 min.
 5. Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć udziału w konkursie, powołuje Szkolną Komisję Konkursu, której przewodniczy nauczyciel – zwany dalej Przewodniczącym Szkolnej Komisji Konkursu. Nadzoruje on poprawny przebieg konkursu oraz odpowiada za kontakt z Organizatorami.
 6. Uczestników konkursu należy zgłosić rejestrując się na stronie konkursu mt-oka.pl zgodnie z terminarzem.
 7. Testy konkursowe wraz z kluczem odpowiedzi i instrukcją dla Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursu zostaną udostępnione poprzez konta utworzone podczas rejestracji na stronie konkursu mt-oka.pl, zgodnie z terminarzem.
 8. Za kontakt Szkolnej Komisji Konkursu z Organizatorem odpowiada wyłącznie Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu. Organizator komunikuje się z nauczycielami za pośrednictwem:  poczty elektronicznej oraz telefonu zgodnie z danymi podanymi przy rejestracji szkoły. Adresy poczty elektronicznej Organizatorów znajdują się w zakładce: kontakt na stronie mt-oka.pl
 9. Pełna lista osób zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej mt-oka.pl

 

II ETAP  (PÓŁFINAŁ)

Drugi etap Konkursu organizuje Uniwersytet Śląski i odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu.

Do drugiego etapu konkursu przechodzi 70 uczestników, którzy w pierwszym etapie otrzymają największą liczbę punktów. Jeśli kilku lub kilkunastu uczestników otrzyma tę samą, graniczną liczbę punktów, wszystkie te osoby zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.

Uniwersytecka Komisja Konkursowa składa się z pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego

Adres do korespondencji z Uniwersytecką Komisją Konkursową:

DiscoverCanada.konsultacjemerytoryczne@us.edu.pl

 

Przebieg  półfinału

 1. Uczestniczy piszą test składający się z pytań otwartych (czas pracy z arkuszem: 1 godzina). Zakres materiału zostanie podany na stronie internetowej konkursu po zakończeniu I etapu.
 2. Uczestnicy piszą krótką pracę pisemną w języku angielskim na jeden z trzech wybranych losowo, ogłoszonych wcześniej siedmiu tematów. Praca powinna zawierać 600 słów, czas przeznaczony na tę część to 2 godziny.

III ETAP  (FINAŁ)

Finał trwa dwa dni. W pierwszym dniu Komisja Konkursowa przeprowadza egzamin ustny w drugim odbywa się ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród. Do trzeciego etapu przechodzi maksymalnie 12 uczestników, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów w II etapie. Finał konkursu organizuje I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im Karola Miarki i odbędzie się w Żorach. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w obecności  Prezydenta Miasta Żory, przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego oraz sponsorów, patronów konkursu i publiczności.

 

Przebieg I dnia finału

Finał będzie się składał z dwóch części:

 1. Egzaminu ustnego – zestawy pytań zostaną podane po zakończeniu II etapu na stronie internetowej konkursu
 2. 10 minutowej prezentacji multimedialnej na podany wcześniej temat. Komisja Konkursowa zada również pytanie dotyczące prezentacji.

 

W skład Komisji Konkursowej będą wchodzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich.

W razie otrzymania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów w III etapie, dodatkowo pod uwagę będą brane wyniki osiągnięte w I i II etapie.

W celu wyłonienia zwycięzcy komisja może też przeprowadzić dodatkową rozmowę z uczestnikami, którzy otrzymają identyczną liczbę punktów.

 

NAGRODY

 1. Laureaci otrzymują następujące nagrody:

I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł oraz indeks na Filologię Angielską UŚ

II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł oraz indeks na Filologię Angielską UŚ

III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł oraz indeks na Filologię Angielską UŚ

IV miejsce – indeks na Filologię Angielską UŚ

V miejsce – indeks na Filologię Angielską UŚ

Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe.

 

Nagrody pieniężne ufundowane są przez Prezydenta Miasta Żory.