Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada 20151. Organizatorem II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada 2015 jest I Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Żorach oraz Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ, pod patronatem Prezydenta Miasta Żory, Śląskiego Kuratora Oświaty, Rektora UŚ oraz Ambasady Kanadyjskiej w Polsce i Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Toronto.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

3. Konkurs składa się z trzech etapów

 

· Etap I – Zawody szkolne

· Etap II – Półfinał

· Etap III– Finał

 

Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w III etapie konkursu.

 

PRZEBIEG KONKURSU
I ETAP

 

1. Pierwszy etap konkursu to zawody szkolne. Stanowią one etap kwalifikacyjny, którego zadaniem jest wyłonienie 50 uczniów do etapu II.

 

2. Zawody szkolne polegają na udzieleniu przez każdego z uczniów odpowiedzi na 110 pytań testowych zamkniętych i otwartych, z zakresu znajomości języka angielskiego (50 pytań) oraz szeroko rozumianej wiedzy o Kanadzie (60 pytań). Zakres materiału z tematyki kanadyjskiej podany jest na stronie internetowej konkursu.

 

3. Prace uczniów poprawiają nauczyciele powołani do Szkolnej Komisji Konkursu zgodnie z załączonym kluczem odpowiedzi. Przewodniczący Szkolnej Komisji
Konkursu przesyła wyniki pocztą elektroniczną na adres : discovercanada2015@gmail.com oraz poprawione prace (w celu weryfikacji) na adres: ZSO Żory ul. Powstańców 6,  44- 240 Żory, woj.śląskie w terminie podanym w terminarzu i zgodnie z instrukcją.

 

4. Zawody szkolne odbywają się w określonych dniu i o określonej godzinie. Informacje w terminarzu konkursu. Czas pracy z arkuszem trwa 90 min.

 

5. Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć udziału w konkursie, powołuje Szkolną Komisję Konkursu, której przewodniczy nauczyciel – zwany dalej Przewodniczącym Szkolnej Komisji Konkursu, nadzoruje poprawny przebieg konkursu.

 

6. Uczestników konkursu należy zgłosić rejestrując się na stronie konkursu www.mt-oka.pl zgodnie z terminarzem.

 

7. Testy konkursowe wraz z kluczem odpowiedzi i instrukcją dla Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursu zostaną przesłane do szkół pocztą elektroniczną, zgodnie
z terminarzem.

 

8. Za kontakt Szkolnej Komisji Konkursu z Organizatorem odpowiada wyłącznie Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu. Organizator komunikuje się z uczniami i
nauczycielami za pośrednictwem: poczty elektronicznej oraz telefonu. Adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów znajdują się w zakładce kontakt na stronie www.mt-oka.pl

 

9. Pełna lista osób zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mt-oka.pl

 

II ETAP (PÓŁFINAŁ)

 

Drugi etap odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu.
Do drugiego etapu konkursu przechodzi 50 uczestników, którzy w pierwszym etapie otrzymają największą liczbę punktów. Jeśli kilku lub kilkunastu uczestników otrzyma tę samą, graniczną liczbę punktów, wszystkie te osoby zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.

 

PRZEBIEG PÓŁFINAŁU

 

1. Uczestniczy piszą test składający się z pytań otwartych (czas pracy z arkuszem 1 godzina). Zakres materiału zostanie podany na stronie internetowej konkursu po zakończeniu I etapu.

 

2. Uczestnicy piszą krótką pracę pisemną w języku angielskim na jeden z wybranych, ogłoszonych wcześniej tematów. Praca powinna zawierać 600 słów, czas przeznaczony na tę część to 2 godziny.

 

III ETAP (FINAŁ)

 

Do trzeciego etapu przechodzi maksymalnie 15 uczestników, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów w II etapie. Finał odbędzie się w Żorach. W obecności przedstawiciela Ambasady Kanadyjskiej, Prezydenta Miasta Żory, przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz sponsorów i publiczności Przebieg finału

 

Finał będzie się składał z dwóch części:

 

1. Egzaminu ustnego- zestawy pytań zostaną podane po zakończeniu II etapu na stronie internetowej konkursu.

 

2. 10 minutowej prezentacji multimedialnej na podany wcześniej temat. W skład Komisji konkursowej będą wchodzili pracownicy naukowi Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. W razie otrzymania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów w III etapie, dodatkowo pod uwagę będą brane wyniki osiągnięte w I i II etapie. W celu wyłonienia zwycięzcy komisja może też przeprowadzić dodatkową rozmowę z
uczestnikami, którzy otrzymają identyczną liczbę punktów.

 

NAGRODY

 

1. Laureaci otrzymują następujące nagrody:

 

I miejsce- nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł oraz indeks na Filologię Angielską UŚ (Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych)

 

II miejsce- nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł oraz indeks na Filologię Angielską UŚ (Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych)

 

III miejsce- nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł oraz indeks na Filologię Angielską UŚ (Instytut Języka Angielskiego)

 

IV miejsce – indeks na Filologię Angielską UŚ (Instytut Języka Angielskiego)

 

Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe.