KRYTERIA OCENY ESEJU

KONKURS „DISCOVER CANADA 2015”

 

Maksymalna ilość punktów

100

Wartość merytoryczna eseju

70

Kompozycja / budowa eseju

10

Poprawność językowa i gramatyczna

20

 

WARTOŚĆ MERYTORYCZNA ESEJU

 

70

Sformułowanie tezy eseju

10

Wiedza autora na temat zagadnień analizowanych w eseju

Rozwinięcie i stopień wyczerpania tematu

Rozwinięcie i uzasadnienie sformułowanych argumentów /idei

(wybór faktów, przykładów, opinii ekspertów, etc.)

40

Dojrzałość sądów, przemyśleń

Spójność reprezentowanego stanowiska

Klarowność, logika wywodu

Związek treści z wybranym tematem

Umiejętność wnioskowania – przedstawienie przemyślanych i uzasadnionych wniosków końcowych

Oryginalność wypowiedzi

20

KOMPOZYCJA – BUDOWA ESEJU

10

Poprawność struktury eseju

Spójność i logika tekstu: Kolejność akapitów [paragraphs] wobec kryterium sugerowanego w tezie eseju

Akapit wprowadzający – sformułowanie tezy eseju

Akapit końcowy – wnioski, refleksje

Poprawność budowy akapitów rozwijających tematykę eseju (pierwsze zdanie wprowadza tematykę akapitu (przywołuje główną tezę eseju), a pozostałe zdania rozwijają ją (argumenty, przykłady, fakty);

Zastosowanie wskaźników spójności między akapitami oraz wewnątrz nich

(synonimy, zaimki, spójniki, wyrazy i wyrażenia wskazujące na kolejność wydarzeń/idei (transitional words and phrases)

 

 

6

 

 

 

4

POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA i GRAMATYCZNA

20

Sprawność i poprawność leksykalna i frazeologiczna (bogactwo słownictwa i frazeologii)

Sprawność i poprawność gramatyczna

Sprawność i poprawność składniowa (poprawna i urozmaicona składnia)

Sprawność i poprawność ortograficzna i interpunkcyjna

5

5

5

5

   

Dodatkowe uwagi

Esej powinien zawierać 600 słów, ale dopuszczalne jest użycie 10% słów więcej lub mniej – a zatem esej może zawierać 540-660 słów.

Wykorzystanie źródeł

Jeśli w eseju  konkursowym uczeń cytuje lub parafrazuje informacje/ idee z tekstów sugerowanych do przygotowania tematów (lub jakichkolwiek innych tekstów),konieczne jest wskazanie źródła informacji. W tekście eseju konkursowego należy zatem umieścić w odpowiednim miejscu nazwisko danego autora w nawiasie, np. (Atleo). Nazwisko autora może także być integralną częścią zdania, np. According toAtleo …, czy Atleo suggests / argues…. 

Nie oczekujemy podawania numeru strony źródła, z którego pochodzą cytaty czy parafrazy.

Podawanie informacji ze stron internetowych:

Jeśli uczeń powołuje się na informacje z tekstu konkretnego autora znalezionego na stronie internetowej, w nawiasie należy zaznaczyć nazwisko autora oraz podać wyraz „Web” np. (Atwood, Web).

W przypadku gdy uczeń nie zna nazwiska autora wystarczy sam zapis w nawiasie informujący, iż materiał pochodzi ze strony internetowej tzn. (Web).

W krótkiej notce bibliograficznej na końcu eseju uczeń zaznacza jakie źródła były wykorzystane do napisania eseju – czy są to eseje z tradycyjnych publikacji zbiorowych (należy podać nazwiska autorów) czy z materiałów internetowych (website materials). Ilość słów w tej części pracy nie jest brana pod uwagę.

Np. Bibliography

  • Critical texts by Katarzyna Rukszto, Anna Reczyńska, etc. (give more names if needed)

  • Various reliable website materials relating to Canadian Studies.

Informacje dot. wskaźników spójności (Transitional words and phrases) można znaleźć na stronie:

http://www.smart-words.org/linking-words/transition-words.html

Document created by esojka.csc.us.edu.pl15.12.2014