INSTRUKCJA  DLA UCZESTNIKÓW – I ETAP

  1. Pierwszy etap konkursu to zawody szkolne. Stanowią one etap kwalifikacyjny, którego zadaniem jest wyłonienie 60 uczniów do etapu II.
  2. Zawody szkolne polegają na udzieleniu przez każdego z uczniów odpowiedzi na 110 pytań testowych zamkniętych i otwartych, z zakresu znajomości języka angielskiego oraz szeroko rozumianej wiedzy o Kanadzie – zakres materiału do I etapu znajduje się w zakładce: I etap .
  3. Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć udziału w konkursie, powołuje Szkolną Komisję Konkursu, której przewodniczy nauczyciel, który dokonał zgłoszenia uczniów do Konkursu.
  4. Do dnia 10 listopada 2017 r . do nauczycieli prowadzących zawody szkolne (na podany w zgłoszeniu adres e-mail) zostaną przesłane arkusze konkursowe. Nauczyciel odpowiedzialny za przebieg I etapu konkursu powiela testy zgodnie z liczbą zgłoszonych uczestników.
  5. Zawody szkolne odbywają się 14 listopada 2017 o godzinie 9.00. Czas pracy z arkuszem trwa 90 min.
  6. Prace uczniów poprawiają nauczyciele powołani do Szkolnej Komisji Konkursu zgodnie z załączonym kluczem odpowiedzi. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu przesyła wyniki pocztą elektroniczną zgodnie z załączonym wzorem protokołu do dnia 20 listopada 2017 na adres e-mail: konkurs@discovercanada.pl oraz poprawione prace wraz z protokołem (w celu weryfikacji) na adres: ZSO Żory ul. Powstańców 6, 44- 240 Żory, woj. śląskie do dnia 22 listopada 2017. Uczniowie, których prace nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, zostają skreśleni z listy uczestników.
  7. Pełna lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mt-oka.pl dnia 4 grudnia 2017r.
  8. Do drugiego etapu konkursu przechodzi 60 uczestników, którzy w pierwszym etapie otrzymają największą liczbę punktów. Jeśli kilku lub kilkunastu uczestników otrzyma tę samą, graniczną liczbę punktów, to wszystkie te osoby zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.
  9. Zakres materiału obowiązujący do II etapu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mt-oka.pl do dnia 4 grudnia 2017r.