Pragniemy poinformować,  iż zmagania konkursowe odbędą się w sali wykładowej numer  0.2,  w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego na ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5, w Sosnowcu, dnia 28 lutego 2014 r. o godzinie 14:00.

 

14:00-16:00  – uczniowie piszą pracę pisemną na jeden z dwunastu ogłoszonych tematów.

17:00-18:00 – uczniowie piszą test składający się z krótkich pytań otwartych. 

 

Uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w  długopis lub pióro.

Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (legitymację szkolną, czy też dowód osobisty).

W przerwie uczniowie otrzymają kanapki i napoje.  W budynku Wydziału jest bar /restauracja. 

 

Informacja dotycząca punktacji zadań konkursowych II etapu.

 

W odpowiedzi na pytania dotyczące  punktacji II etapu konkursu, uprzejmie informujemy, iż  za drugą część egzaminu konkursowego, czyli testu dotyczącego  tego samego zakresu materiału,  który obowiązuje w przygotowaniu się do napisania esejów, uczestnik może zdobyć maksymalnie 50 punktów.

 
Obydwie części konkursu są bardzo ważne, gdyż ich celem jest wykazanie wiedzy jaką uczeń posiada na tematy kanadyjskie w połączeniu z umiejętnościami językowymi. Ponieważ esej, ze względu na swoja istotę, odzwierciedla takie umiejętności ucznia jak analiza i ewaluacja faktów, wyrażenie opinii czy  organizacja informacji, a również pozwala uczniowi zademonstrować w pełni zakres słownictwa i form gramatycznych, punktacja za tę część egzaminu jest odpowiednio wyższa i wynosi maximum 100 punktów. Sposób ewaluacji eseju jest podany na stronie internetowej konkursu.

 

Zatem podsumowując, uczestnik  jest w stanie teoretycznie uzyskać  za całokształt egzaminu 150 punktów.

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego nie pokrywa kosztów związanych przyjazdem uczestników konkursu oraz ich opiekunów do Sosnowca.

 

Przebieg półfinału

  1. Uczestniczy piszą test składający się z pytań otwartych (czas pracy z arkuszem 1 godzina)

Pytania będą dotyczyły tematyki z podanych stron internetowych, jak również bieżących informacji kulturowych i politycznych.

  1. Uczestnicy piszą pracę pisemną na jeden z dwunastu ogłoszonych tematów. W czasie półfinału zostaną wylosowane trzy tematy, z których uczestnik wybiera jeden. Praca powinna zawierać 600 słów, czas przeznaczony na tę część to 2 godziny.
  1. Wszystkie prace są kodowane.
  2. Prace uczniów oceniają profesorowie i nauczyciele akademiccy powołani do Uniwersyteckiej Komisji Konkursu. Każda praca oceniana jest przez dwie osoby, a w przypadku różnicy zdań dotyczącej oceny, przez osobę trzecią.
  3. Do finału konkursu przechodzi maksymalnie 15 autorów prac, które otrzymały najwyższą ilość punktów.
  4. Pełna lista finalistów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mt-oka.pl do dnia 10.03.2014 r.
  5. Zakres materiału obowiązujący do III etapu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mt-oka.pl do dnia 10.03.2014 r.
  6. Adres do korespondencji: discovercanada2014@gmail.com
  7. Telefon do Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych: 32-3640 892