KRYTERIA OCENY ESEJU

KONKURS „DISCOVER CANADA 2020”

Maksymalna ilość punktów100
Wartość merytoryczna eseju70
Kompozycja / budowa eseju10
Poprawność językowa i gramatyczna20
  WARTOŚĆ MERYTORYCZNA ESEJU   70
Sformułowanie tezy eseju10
Wiedza autora na temat zagadnień analizowanych w eseju
Rozwinięcie i stopień wyczerpania tematu
Rozwinięcie i uzasadnienie sformułowanych argumentów /idei
(wybór faktów, przykładów, opinii ekspertów, etc.)
40
  Dojrzałość sądów, przemyśleń Spójność reprezentowanego stanowiska Klarowność, logika wywodu Związek treści z wybranym tematem.
Umiejętność wnioskowania – przedstawienie przemyślanych
i uzasadnionych wniosków końcowych Oryginalność wypowiedzi
20
KOMPOZYCJA – BUDOWA ESEJU 10
  Poprawność struktury eseju
Spójność i logika tekstu: Kolejnośćakapitów [paragraphs] wobec kryterium sugerowanego w tezie eseju
Akapit wprowadzający – sformułowanie tezy eseju.
Akapit końcowy – wnioski, refleksje
Poprawność budowy akapitów rozwijających tematykę eseju (pierwsze zdanie wprowadza tematykę akapitu
(przywołuje główną tezę eseju), a pozostałe zdania rozwijają ją (argumenty, przykłady, fakty);
Zastosowanie wskaźników spójności między akapitami oraz wewnątrz nich (synonimy, zaimki, spójniki, wyrazy i wyrażenia wskazujące na kolejność wydarzeń/idei (transitional words and phrases)    
64
  POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA i GRAMATYCZNA   20
Sprawność i poprawność leksykalna i frazeologiczna
(bogactwo słownictwa i frazeologii)
5
Sprawność i poprawność gramatyczna5
Sprawność i poprawność składniowa (poprawna i urozmaicona składnia)5
Sprawność i poprawność ortograficzna i interpunkcyjna5
Dodatkowe uwagi
Esej powinien zawierać 600 słów, ale dopuszczalne jest użycie 10% słów więcej lub mniej – a zatem esej może zawierać 540-660 słów.
Wykorzystanie źródeł
Jeśli w eseju konkursowym uczeń cytuje lub parafrazuje informacje/ idee z tekstów sugerowanych do przygotowania tematów (lub jakichkolwiek innych tekstów), konieczne jest wskazanie źródła informacji. W tekście eseju konkursowego należy zatem umieścić w odpowiednim miejscu nazwisko danego autora w nawiasie, np. (Atleo).
Nazwisko autora może także być integralną częścią zdania, np.
According to Atleo …, czy Atleo suggests / argues….
Nie oczekujemy podawania numeru strony źródła,
z którego pochodzą cytaty czy parafrazy.
Podawanie informacji ze stron internetowych:
Jeśli uczeń powołuje się na informacje z tekstu konkretnego
autora znalezionego na stronie internetowej, w nawiasie należy zaznaczyć nazwisko autora oraz podać wyraz „Web” np. (Atwood, Web).
W przypadku gdy uczeń nie zna nazwiska autora wystarczy sam zapis w nawiasie informujący, iż materiał pochodzi ze strony internetowej tzn. (Web).
W krótkiej notce bibliograficznej na końcu eseju
uczeń zaznacza jakie źródła były wykorzystane do
napisania eseju – czy są to eseje z tradycyjnych publikacji zbiorowych (należy podać nazwiska autorów)
czy z materiałów internetowych (website materials).
Ilość słów w tej części pracy nie jest brana pod uwagę. Np. Bibliography
Critical texts by Katarzyna Rukszto, Anna Reczyńska, etc. (give more names if needed) Various reliable website materials relating to Canadian Studies.
Informacje dot. wskaźników spójności
(Transitional words and phrases) można znaleźć na stronie: http://www.smart-words.org/linking-words/transition-words.html
 

 Document created by esojka.csc.us.edu.pl15.11.2019