Klucz odpowiedzi do arkusza został udostępniony na indywidualnych profilach nauczycieli

Prosimy o uzupełnienie profili

 

Szczegółowa instrukcja wyjaśniająca krok po kroku gdzie, na indywidualnych profilach umieszczone zostaną arkusze konkursowe oraz w jaki sposób elektronicznie wypełnić protokół, znajduje się w zakładce I ETAP – SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA I ETAPU

Instrukcja przeprowadzenia I etapu- informacje ogólne

  1. Pierwszy etap konkursu to zawody szkolne. Stanowią one etap kwalifikacyjny, którego zadaniem jest wyłonienie 70 uczniów do etapu II.
  2. Zawody szkolne polegają na udzieleniu przez każdego z uczniów odpowiedzi na 110 pytań testowych zamkniętych i otwartych, z zakresu znajomości języka angielskiego oraz szeroko rozumianej wiedzy o Kanadzie – zakres materiału do I etapu znajduje się w zakładce: I etap .
  3. Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć udziału w konkursie, powołuje Szkolną Komisję Konkursu, której przewodniczy nauczyciel, który dokonał zgłoszenia uczniów do Konkursu (Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu).
  4. Do dnia 12 listopada 2019 r na indywidulanych profilach nauczycieli prowadzących zawody szkolne, pojawią się do pobrania arkusze konkursowe. Nauczyciel odpowiedzialny za przebieg I etapu konkursu powiela testy, zgodnie z liczbą zgłoszonych uczestników.
  5. Zawody szkolne odbywają się 14 listopada 2019 o godzinie 9.00. Czas pracy z arkuszem trwa 90 min.
  6. Klucz odpowiedzi do arkusza zostanie również udostępniony na indywidualnych profilach nauczycieli 14 listopada 2019 po przeprowadzeniu konkursu, w godzinach popołudniowych.
  7. Prace uczniów poprawiają nauczyciele powołani do Szkolnej Komisji Konkursu zgodnie z załączonym kluczem odpowiedzi.
  8. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu wypełnia protokół z przebiegu I etapu elektronicznie na indywidualnym profilu do dnia 19 listopada 2019 (instrukcja wypełnienia protokołu w zakładce I etap- szczegółowa instrukcja przeprowadzenia I etapu) Następnie drukuje wcześniej wypełniony protokół, opatruje pieczątką szkoły, swoim podpisem i wraz z poprawionymi pracami (w celu weryfikacji) i swoją zgodą na przetwarzanie i wykorzystanie jego wizerunku oraz danych osobowych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie Discover Canada 2020 (do pobrania na profilu w zakładce pliki do pobrania) wysyła do dnia 21 listopada 2019 na adres:

Discover Canada ZS1 Żory ul. Powstańców 6, 44- 240 Żory, woj. śląskie (decyduje data stempla pocztowego)

Uczniowie, których prace nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, zostają skreśleni z listy uczestników.

Zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie Discover Canada powinna mieć podpis rodzica bądź prawnego opiekuna w przypadku uczniów niepełnoletnich.

Pełna lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mt-oka.pl dnia 3 grudnia 2019r.

Do drugiego etapu konkursu przechodzi 70 uczestników, którzy w pierwszym etapie otrzymają największą liczbę punktów. Jeśli kilku lub kilkunastu uczestników otrzyma tę samą, graniczną liczbę punktów, to wszystkie te osoby zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.

Zakres materiału obowiązujący do II etapu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mt-oka.pl do dnia 3 grudnia 2019r.

ROZPOCZĘCIE REJESTRACJI 01.10.2019

LOGOWANIE DO PROFILU

Instrukcja Rejestracji

WITAMY W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU

WIEDZY O KANADZIE – DISCOVER CANADA 2020

 

Organizatorem VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o  Kanadzie – Discover Canada 2020 jest I Liceum Ogólnokształcące w ZS1 w Żorach oraz Uniwersytet Śląski.

Konkurs składa się z trzech etapów. Zawody szkolne polegają na udzieleniu przez każdego z uczniów odpowiedzi na 110 zamkniętych i otwartych pytań testowych z zakresu znajomości języka angielskiego oraz szeroko rozumianej wiedzy o Kanadzie. Do drugiego etapu konkursu przechodzi 70 uczestników, którzy w pierwszym etapie otrzymają największą liczbę punktów. Drugi etap odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Uczestnicy piszą test składający się z pytań otwartych oraz pracę pisemną. Do trzeciego etapu przechodzi maksymalnie 15 uczestników, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów w II etapie. Finał konkursu odbędzie się w Żorach w  obecności przedstawiciela Ambasady Kanadyjskiej, Prezydenta Miasta Żory, przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego oraz sponsorów i publiczności. Finał będzie się składał z dwóch części: 10 minutowej prezentacji multimedialnej na podany temat oraz odpowiedzi na zadane przez Komisje pytania.

Wśród nagród znajdują się pięć indeksów na Filologię Angielską UŚ, wysokie nagrody pieniężne, nagrody książkowe i rzeczowe.

 

Dodaj komentarz