Informacje dla uczestników przygotowujących się do pisania eseju

Praca pisemna powinna spełniać formalne wymogi eseju:

 • wstęp / wprowadzenie (wraz z precyzyjnie sformułowaną tezą),
 • rozwinięcie (stanowiące poparcie dla sformułowanej tezy),
 • podsumowanie

Esej, to forma krytyczna, naukowa, refleksyjna, literacka, literacko-naukowa, czy filozoficzna, prezentująca punkt widzenia autora.

Uczestnicy niniejszego konkursu będą wykorzystywać aspekt krytyczny, naukowy i refleksyjny tej formy twórczości.

Wstęp /Wprowadzenie (introduction)

 • służy wprowadzeniu do tematu; tutaj należy jasno zarysować problem eseju oraz

przedstawić własne zdanie – innymi słowy – czego esej dotyczy? O czym jest?
Co staramy się w nim udowodnić?

 • we wprowadzeniu zamieszcza się tezę (thesis statement), czyli stwierdzenie czy główne założenie eseju, które porządkuje go i uzasadnia określony podział na akapity.
 • tezie powinny przypominać najważniejsze zdania poszczególnych akapitów (topic sentences).
 • Do tezy należy powrócić w zakończeniu. Nie trzeba jej powtarzać, ale powinno się pokazać czytelnikowi, że nie została zapomniana.

Rozwinięcie – Cześć główna (body paragraphs)

 • zawiera co najmniej trzy akapity (ich ilość zależy od ujęcia danego tematu). Tu znajdują się rozważania autora na dany temat, przy pomocy odwołań do różnych materiałów i tekstów
 • rozwinięcie ma charakter analizy i interpretacji zagadnień w oparciu o konkretne przykłady.

Podsumowanie (conclusion)

 • zawiera ponowne wyrażenie opinii autora używając innych słów niż we wstępie (restating the opinion in different words)
 • czasami esej nie wymaga wyraźnie zarysowanego zakończenia, lecz można podsumować swoje przemyślenia krótką refleksją końcową, uwrażliwiającą czytelnika na poruszony problem.

Kilka wskazówek:

 • należy dokładnie przeanalizować temat; ważne jest jego właściwe zrozumienie; trzeba zastanowić się nad doborem pojęć i zagadnień, które omawiamy w rozwinięciu. Pracę nad esejem rozpoczynamy od zapisania wniosków, jakie nasuwają się po uważnym przeanalizowaniu zadanego tematu
 • należy pamiętać, iż pisząc esej wyrażamy swoją opinię na dany temat, ale odwołujemy się do poglądów innych osób
 • przygotowujemy plan eseju, uwzględniając w nim zagadnienia, które będą rozwinięte w kolejnych akapitach. Schemat umożliwi uporządkowanie myśli w trakcie pisania.
 • Z wcześniej zapisanych wniosków wybieramy te, które uważamy za najciekawsze, niepowtarzalne i zgodne z naszymi poglądami na zadany temat
 • Rozwijamy swoją argumentację w sposób uporządkowany
 • Nie odchodzimy od tematu. Swoje myśli wyrażamy w sposób zwięzły i jasny
 • Staramy się być oryginalni przedstawiając własny punkt widzenia danego tematu
 • Zaznaczamy w tekście swoją obecność, prowadząc tok myślowy tak, aby zaciekawić czytelnika i zmusić go do własnych refleksji na omawiane zagadnienie.
 • Unikamy potocznego języka i ogólników
 • Piszemy w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Używamy sformułowań: „Moim zdaniem…”, „Uważam, że…”, „Według mojej opinii…” (I believe, I trust, In my opinion, etc.)

Wyrażenie własnej opinii:

– In my opinion,

– I believe,

– I strongly believe,

– I think,

– In my point of view,

– The way I see it,

– It seems to me that…

Aby wyrazić pierwszy argument:

– First of all,

– To start with,

– In the first place,

– Firstly,

– To begin with…

Aby wprowadzić kolejny argument:

– Moreover,

– What is more,

– Secondly,

– Furthermore,

– Another reason

– In addition to…

Aby wprowadzić jeden argument przeciw:

– On the other hand

– Opponents argue that

– Contrary to

– There are also people against…

Aby wprowadzić przykłady potwierdzające poszczególne argumenty:

– For example,

– For instance,

– Such as

– In particular

Aby podsumować:

– All in all,

– To sum up,

– Taking everything into account,

– All things considered,