Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada 2017

1. Organizatorem IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie – Discover
Canada 2017 jest I Liceum Ogólnokształcące im Karola Miarki w Żorach oraz Instytut Kultur i
Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
3. Konkurs składa się z trzech etapów:
 Etap I – Zawody szkolne
 Etap II – Półfinał
 Etap III – Finał
Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w III etapie
konkursu.
4. Laureaci poprzednich edycji Konkursu nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach.
PRZEBIEG KONKURSU
I ETAP
1. Pierwszy etap konkursu to zawody szkolne. Stanowią one etap kwalifikacyjny, którego
zadaniem jest wyłonienie 50 uczniów do etapu II.
2. Zawody szkolne polegają na udzieleniu przez każdego z uczniów odpowiedzi na 110 pytań
testowych zamkniętych i otwartych, z zakresu znajomości języka angielskiego (50 pytań) oraz
szeroko rozumianej wiedzy o Kanadzie (60 pytań). Zakres materiału z tematyki kanadyjskiej
podany jest na stronie internetowej konkursu.
3. Prace uczniów poprawiają nauczyciele powołani do Szkolnej Komisji Konkursu zgodnie z
załączonym kluczem odpowiedzi. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu przesyła wyniki
pocztą elektroniczną na adres : discovercanada2016@onet.eu (zgodnie z załączonym wzorem
protokołu) oraz poprawione prace (w celu weryfikacji) na adres: ZSO Żory ul. Powstańców 6, 44-
240 Żory, woj.śląskie w terminie podanym w terminarzu i zgodnie z instrukcją.
4. Zawody szkolne odbywają się w określonych dniu i o określonej godzinie. Informacje w
terminarzu konkursu. Czas pracy z arkuszem trwa 90 min.
5. Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć udziału w konkursie, powołuje Szkolną Komisję
Konkursu, której przewodniczy nauczyciel – zwany dalej Przewodniczącym Szkolnej Komisji
Konkursu. Nadzoruje on poprawny przebieg konkursu oraz odpowiada za kontakt z
Organizatorami.
6. Uczestników konkursu należy zgłosić rejestrując się na stronie konkursu www.mt-oka.pl
zgodnie z terminarzem.
7. Testy konkursowe wraz z kluczem odpowiedzi i instrukcją dla Przewodniczącego Szkolnej
Komisji Konkursu zostaną przesłane do szkół pocztą elektroniczną na adresy mailowe podane przy
rejestracji, zgodnie z terminarzem.
8. Za kontakt Szkolnej Komisji Konkursu z Organizatorem odpowiada wyłącznie
Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu. Organizator komunikuje się z nauczycielami za
pośrednictwem: poczty elektronicznej oraz telefonu zgodnie z danymi podanymi przy rejestracji
szkoły. Adresy poczty elektronicznej Organizatorów znajdują się w zakładce: kontakt na stronie
www.mt-oka.pl
9. Pełna lista osób zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu zostanie zamieszczona na
stronie internetowej www.mt-oka.pl
II ETAP (PÓŁFINAŁ)
Drugi etap odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Kultur
i Literatur Anglojęzycznych, ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu.
Do drugiego etapu konkursu przechodzi 50 uczestników, którzy w pierwszym etapie otrzymają
największą liczbę punktów. Jeśli kilku lub kilkunastu uczestników otrzyma tę samą, graniczną
liczbę punktów, wszystkie te osoby zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.
Przebieg półfinału
1. Uczestniczy piszą test składający się z pytań otwartych (czas pracy z arkuszem: 1 godzina).
Zakres materiału zostanie podany na stronie internetowej konkursu po zakończeniu I etapu.
2. Uczestnicy piszą krótką pracę pisemną w języku angielskim na jeden z wybranych,
ogłoszonych wcześniej tematów. Praca powinna zawierać 600 słów, czas przeznaczony na
tę część to 2 godziny.
III ETAP (FINAŁ)
Do trzeciego etapu przechodzi maksymalnie 15 uczestników, którzy otrzymali najwyższą ilość
punktów w II etapie. Finał konkursu odbędzie się w Żorach. Ogłoszenie wyników i rozdanie
nagród odbędzie się w obecności Prezydenta Miasta Żory, przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego
oraz sponsorów, patronów konkursu i publiczności.
Przebieg finału
Finał będzie się składał z dwóch części:
1. Egzaminu ustnego – zestawy pytań zostaną podane po zakończeniu II etapu na stronie
internetowej konkursu.
2. 10 minutowej prezentacji multimedialnej na podany wcześniej temat.
W skład Komisji Konkursowej będą wchodzili pracownicy naukowi Instytutu Kultur i Literatur
Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Badań
Kanadyjskich.
W razie otrzymania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów w III etapie,
dodatkowo pod uwagę będą brane wyniki osiągnięte w I i II etapie.
W celu wyłonienia zwycięzcy komisja może też przeprowadzić dodatkową rozmowę z
uczestnikami, którzy otrzymają identyczną liczbę punktów.
NAGRODY
1. Laureaci otrzymują następujące nagrody:
I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł oraz indeks na Filologię Angielską UŚ (Instytut
Kultur i Literatur Anglojęzycznych)
II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł oraz indeks na Filologię Angielską UŚ
(Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych)
III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł oraz indeks na Filologię Angielską UŚ
(Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych)
IV miejsce – indeks na Filologię Angielską UŚ (Instytut Języka Angielskiego)
V miejsce – indeks na Filologię Angielską UŚ (Instytut Języka Angielskiego)
Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe.