INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW – I ETAP

1. Pierwszy etap konkursu to zawody szkolne. Stanowią one etap kwalifikacyjny, którego zadaniem jest
wyłonienie 50 uczniów do etapu II.
2. Zawody szkolne polegają na udzieleniu przez każdego z uczniów odpowiedzi na 110 pytań testowych
zamkniętych i otwartych, z zakresu znajomości języka angielskiego oraz szeroko rozumianej wiedzy o
Kanadzie – zakres materiału do I etapu znajduje się w zakładce: I etap .
3. Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć udziału w konkursie, powołuje Szkolną Komisję Konkursu, której
przewodniczy nauczyciel, który dokonał zgłoszenia uczniów do Konkursu.
4. Do dnia 02 listopada 2015 r . do nauczycieli prowadzących zawody szkolne (na podany w zgłoszeniu
adres e-mail) zostaną przesłane arkusze konkursowe. Nauczyciel odpowiedzialny za przebieg I etapu
konkursu powiela testy zgodnie z liczbą zgłoszonych uczestników.
6. Zawody szkolne odbywają się 04 listopada 2016 o godzinie 9.00. Czas pracy z arkuszem trwa 90 min.
7. Prace uczniów poprawiają nauczyciele powołani do Szkolnej Komisji Konkursu zgodnie z załączonym
kluczem odpowiedzi. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu przesyła wyniki pocztą elektroniczną
zgodnie z załączonym wzorem protokołu do dnia 10 listopada 2016 na adres e-mail:
discovercanada2016@onet.eu oraz poprawione prace wraz z protokołem (w celu weryfikacji) na
adres: ZSO Żory ul. Powstańców 6, 44- 240 Żory, woj. śląskie do dnia 17 listopada 2016. Uczniowie, których
prace nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, zostają skreśleni z listy uczestników.
8. Pełna lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.mt-oka.pl dnia 30 listopada 2016r.
9. Do drugiego etapu konkursu przechodzi 50 uczestników, którzy w pierwszym etapie otrzymają największą
liczbę punktów. Jeśli kilku lub kilkunastu uczestników otrzyma tę samą, graniczną liczbę punktów, to
wszystkie te osoby zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.
10. Zakres materiału obowiązujący do II etapu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mtoka.
pl do dnia 30 listopada 2016r.