KRYTERIA OCENY ESEJU

               KONKURS  „DISCOVER CANADA 2017”

 

 Maksymalna ilość punktów

 

100
Wartość merytoryczna eseju 70
Kompozycja / budowa eseju 10
Poprawność językowa i gramatyczna 20

 

 

WARTOŚĆ MERYTORYCZNA ESEJU

 

 70
Sformułowanie tezy eseju

 

10
Wiedza autora na temat zagadnień analizowanych w eseju

Rozwinięcie i stopień wyczerpania tematu

Rozwinięcie i uzasadnienie sformułowanych argumentów /idei

(wybór faktów, przykładów, opinii ekspertów, etc.)

40
 

Dojrzałość sądów, przemyśleń

Spójność reprezentowanego stanowiska

Klarowność, logika wywodu

Związek treści z wybranym tematem

Umiejętność wnioskowania – przedstawienie przemyślanych i uzasadnionych wniosków końcowych

Oryginalność wypowiedzi

20

KOMPOZYCJA – BUDOWA ESEJU

 

 

10

 

Poprawność struktury eseju

 

Spójność i logika tekstu: Kolejność akapitów [paragraphs] wobec kryterium sugerowanego w tezie eseju

Akapit wprowadzający – sformułowanie tezy eseju

Akapit końcowy – wnioski,  refleksje

Poprawność budowy akapitów rozwijających tematykę eseju (pierwsze zdanie wprowadza tematykę akapitu (przywołuje główną tezę eseju), a pozostałe zdania rozwijają ją (argumenty, przykłady, fakty);

 

Zastosowanie wskaźników spójności między akapitami oraz wewnątrz nich

(synonimy,  zaimki, spójniki, wyrazy i wyrażenia wskazujące na kolejność wydarzeń/idei (transitional words and phrases)

 

 

 

 

6

 

 

 

4

 

POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA i GRAMATYCZNA

 

20
 

Sprawność i poprawność leksykalna i  frazeologiczna (bogactwo słownictwa i frazeologii)

Sprawność i poprawność gramatyczna

Sprawność i poprawność składniowa (poprawna i urozmaicona składnia)

Sprawność i poprawność ortograficzna i interpunkcyjna

 

 

5

 

5

5

5

Dodatkowe  uwagi

 

Esej powinien zawierać 600 słów, ale dopuszczalne jest użycie 10% słów więcej lub mniej – a zatem esej może zawierać 540-660 słów.

 

 

Wykorzystanie źródeł

Jeśli w eseju  konkursowym uczeń cytuje lub parafrazuje informacje/ idee z tekstów sugerowanych do przygotowania tematów (lub jakichkolwiek innych tekstów), konieczne jest wskazanie źródła informacji. W tekście eseju konkursowego należy zatem umieścić w odpowiednim miejscu nazwisko danego autora w nawiasie, np. (Atleo). Nazwisko autora może także być integralną częścią zdania, np. According to Atleo …,  czy Atleo suggests / argues….

Nie oczekujemy podawania numeru strony źródła, z którego pochodzą cytaty czy parafrazy.

 

Podawanie informacji ze stron internetowych:

 

Jeśli uczeń powołuje się na informacje z tekstu konkretnego autora znalezionego na stronie internetowej,  w nawiasie należy zaznaczyć nazwisko autora oraz podać wyraz  „Web” np. (Atwood, Web).

 

W przypadku gdy uczeń nie zna nazwiska autora wystarczy sam zapis w nawiasie  informujący, iż materiał pochodzi ze strony internetowej tzn. (Web).

 

W krótkiej notce bibliograficznej na końcu eseju  uczeń zaznacza jakie źródła były wykorzystane do napisania eseju –  czy są to eseje z tradycyjnych publikacji zbiorowych (należy podać nazwiska autorów) czy z materiałów internetowych (website materials). Ilość słów w tej części pracy nie jest brana pod uwagę.

 

Np.  Bibliography

·         Critical texts by Katarzyna Rukszto,  Anna Reczyńska,  etc. (give more names if needed)

·         Various reliable website materials relating to Canadian Studies.

 

 

Informacje dot. wskaźników spójności  (Transitional words and phrases) można znaleźć na stronie:

http://www.smart-words.org/linking-words/transition-words.html

                                                                                      Document created by esojka.csc.us.edu.pl15.12.2015